niedziela, 29 marca 2020

Wręg CPokładnik wręgu C  wycinamy z deski o szerokości 100 mm.

Cut beam C from boards 100 mm wide.


Listwy wręgu C ułożone. Zwróćcie uwagę na sposób docinania listew przy denniku.

Frame slats C arranged. Watch out for how to trim the slats at the floor.


Łuk pokładnika.

Beam arc


Węzłówki przyklejone z jednej strony. Następnie zostaną przyklejone węzłówki z drugiej strony. Na dole wręgu doklejony będzie dennik o grubości 60 mm. Z powodu problemów z wirusem nie wszystko można łatwo kupić. Na listwy dębowe trzeba jeszcze poczekać.

Knees glued on one side. Then the knees from the other side will be glued. At the bottom of the frame, a bottom 60 mm thick will be glued. Due to virus problems, not everything can be easily bought. We still have to wait for oak slats.


Węzłówki

Knees
Wręg E

Frame E


Zwróćcie uwagę na pokładnik wręgu E. Ma pełną wysokość 100 mm. Będzie podwójny. Wręg z pokładnikiem łączą obustronne powiększone węzłówki. Do tego pokładnika będzie przykręcony sztagownik sztagu wewnętrznego.

Note the beam E. It has a full height of 100 mm. It will be double. The frame and beam are joined by enlarged knees on both sides. An inner stay will be bolted to this beam.
Węzłówka powiększona górna

Upper enlarged knee


Węzłówki dolne

Bottom knees


Węzłówki z jednej strony już przyklejone. Pozostało wykonać węzłówki z drugiej strony i przykleić drugą warstwę pokładnika.

Kneess on one side already glued. It remains to make kneess from the other side and glue the second layer of the deck.

piątek, 27 marca 2020

Budowa Mini 5.80
blog konstruktora
http://www.maderski.pl/

Construction of the Mini 5.80
designer blog
          Na tym blogu będę opisywał budowę pierwszej łodzi klasy Mini 5.80. Egzemplarz nr 1 dla Dona McIntyre https://www.classmini580.com/ buduje Piotr Czarniecki http://www.atomadventure.pl/ . Piotr zbudował wiele łodzi i  ma doświadczenie w żeglowaniu na małych jachtach. Na pięknie wykonanym 5-metrowym „Atomie”  przepłynął Atlantyk startując w SpA 2016.  Blog będzie ilustrowany fotografiami Piotra a gdy zajdzie potrzeba moimi rysunkami i zdjęciami pokazującymi różne detale. Mam nadzieję, że powstanie przydatna instrukcja dla wszystkich którzy chcą wybudować Mini 5.80. Życzę przyjemnej lektury.
Janusz Maderski

On this blog I will describe the construction of the first Mini 5.80 class boat. Copy No. 1 for Don McIntyre https://www.classmini580.com/ built by Piotr Czarniecki http://www.atomadventure.pl/. Piotr has built many boats and has experience in sailing on small yachts. He built a 5-meter "Atom" and sailed the Atlantic starting in SpA 2016. The blog will be illustrated with photographs of Piotr and when needed with my drawings and photos showing various details. I hope this blog will be a useful instruction for everyone who wants to build a Mini 5.80. I wish you pleasant reading.
Janusz Maderski


Konstrukcja kadłuba oparta jest na pawęży i pięciu wręgach.
The hull structure is based on a transom and five frames.


Budowę rozpoczynamy od przygotowania płyty montażowej np. OSB i pomalowania jej na biało. Płyta powinna mić wymiary 2,50 m x 1,80 m.

We start construction by preparing a mounting plate, e.g. OSB, and painting it white. The plate should have dimensions of 2.50 mx 1.80 m.


W dokumentacji, na arkuszu numer 4 rozrysowane są wręgi. Obrysy wręgów nanosimy na płytę. Najlepiej każdy wręg rysować innym kolorem. To uchroni nas przed pomyłkami. Rozpoczynamy od wykonania ramy pawęży.

In the documentation, frames are drawn on sheet number 4. Apply the contours of the frames to the plate. It's best to draw each frame with a different color. This will protect us from mistakes. We start with making the transom frame.


Docinamy listwy.

We cut the slats.


Przykręcamy tymczasowo listwy zewnętrzne na płycie montażowej.

We temporarily screw the outer slats on the mounting plate.


Przykręcamy listwy wewnętrzne.

We screw the internal slats.


Z tektury wycinamy szablony węzłówek.

We cut the knees templates from the cardboard.
Węzłówki rysujemy na sklejce 8 mm.

We draw knees on 8 mm plywood.


Wycinamy węzłówki.

We cut knees.


Węzłówki przyklejamy klejem epoksydowym Epidian 5 + utwardzacz PAC i przykręcamy.
Na pawęży węzłówki montujemy tylko z jednej strony. Z drugiej strony pawęż będzie pokryta sklejką 10 mm. 

The knees are glued with Epoxy glue and screwed.
Mount kneess on the transom from one side only. On the other side, the transom will be covered with 10 mm plywood.


Wkręty nierdzewne.

Stainless screws.


Wręg A wykonujemy podobnie jak pawęż. Ten wręg też będzie z jednej strony pokryty sklejką (8mm). W ten sposób powstanie rufowa gródź wodoszczelna.

We make frame A like a transom. This frame will also be covered with plywood (8mm) on one side. This creates a stern watertight bulkhead.


Wręg B jest otwarty. Nie tworzy zamkniętej ramy wręgowej. Węzłówki przyklejamy i przykręcamy z obu stron.

Frame B is open. The knees are glued and screwed on both sides.